ارسال پستی رایگان برای سفارش های بالای 350 هزار تومان

کرم روشن کننده ویتامین C اچ ال HL

برند : HL - اچ ال

 ارسال پستی رایگان برای سفارش های بالای 350 هزار تومان

کرم روشن کننده ویتامین C اچ ال HL

کرم روشن کننده ویتامین C اچ ال HL

 محصولــی اســت حــاوی  ٪۱۲ویتامیــن  C کــه عــلاوه بــر خاصیــت روشــن کنندگــی بســیار قــوی، بــه دلیــل فعالیــت آنتــی اکســیدانی بـالا باعـث جوانسـازی و جلوگیـری از ایجـاد چیـن چـروک در پوسـت میشــود .

 ترکیبات:

ویتامیــن   C : مهــار آنزیــم تیروزینــاز، کاهــش لــکهــای پوســتی و افزایــش شــفافیت پوســت.

ویتامیـن   A : تحریـک کلاژنسـازی و کاهـش چیـن و چروک در پوسـت.

ویتامیــن  E : آنتــی اکســیدان بســیار قــوی جهــت جلوگیــری از چیــن و چــروک و افزایــش نرمــی و لطافــت پوســت.

ویتامیـن   B5 : رفـع مشـکات پوسـتی ماننـد خشـکی ، خـارش، قرمـزی و چیـن و چـروک بـه وسـیله احیـای بافـتهـای پوسـتی

 مزایا:

شفاف کننده قوی و قوام بخش پوست صورت.

افزایش فرآیند تولید کلاژن.

کنترل چربی.

کاهش چین و چروک.

فاقد پارابن، فلزات سنگین و مشتقات گیاهی


راهنمای استفاده : 

 صبح و شب در نواحی صورت و گردن مالیده شود

کد محصول : 52355

برچسب ها
کرم روشن کننده   کرم ویتامین سی   آلند