ارسال پستی رایگان برای سفارش های بالای 350 هزار تومان

کرم سه کاره دور چشم اچ ال

برند : HL - اچ ال

303,600 تومان

 ارسال پستی رایگان برای سفارش های بالای 350 هزار تومان

کرم سه کاره دور چشم اچ ال

کرم سه کاره دور چشم اچ ال

 ســلامت پوســت اطــراف چشــم تاثیــر زیــادی در زیبــایی افــراد دارد و بــه دلیــل حســاس بــودن نیــاز بــه مراقبــت بیشــتری دارد کــرم ســه کاره دور چشــم  HLحــاوی مــواد موثـره مغـذی و ضـد حساسـیت اسـت کـه باعـث از بیـن رفتــن چــروک، پــف و تیرگــی در اطــراف چشــم مــی شــود .

ترکیبات :

 Crambe Maritima : تغذیــه رســانی و تحریــک کاژن ســازی پوســت جهــت جوانســازی و محافظــت از ســلول هــای پوســت در برابــر عوامــل مضــر محیطــی.

گلیســیرین: مرطــوب کننــده و آبرســان بســیار قــوی

 Centella Asiatica : رفــع تیرگــی و پــف اطــراف چشــم همچنیــن بازســازی و بهبــود رگ هــای دور چشــم

نحوه مصرف : 

 صبــح و شــب بــا ضربــات آهســته انگشــتان روی پوســت

اطــراف چشــم پخــش شــود.

کد محصول : 52353

برچسب ها
کرم دور چشم   کرم ضد پف و تیرگی دور چشم   کرم ضد چروک دور چشم   آلند